Кашканов Андрій Альбертович

Викладач ВНТУ

Публікації

Статті (38)

1. Кашканов В.А. , Кашканов А.А. , Кужель В.П. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» денної та заочної форми навчання
2. Кашканов А. А. Методика оцінювання і зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод [Текст] / A. А. Кашканов // Вісник машинобудування та транспорту. – 2020. – № 1. – С. 71-78.
3. Горбік Ю. В. Метод діагностування легкового автомобіля по витраті палива [Текст] / Ю. В. Горбік, А. А. Кашканов, О. П. Антонюк // Вісник машинобудування та транспорту. – 2020. – № 2. – С. 45-53.
4. Підвищення якості автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод в умовах композиційної невизначеності [Текст] / А. А. Кашканов, С. Л. Рейко, В. М. Діордіца [та ін.] // Вісник машинобудування та транспорту. – 2020. – № 2. – С. 61-67. Кашканов А. А., Рейко С. Л., Діордіца В. М., Кашканов В. А., Кашканова А. А. Підвищення якості автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод в умовах композиційної невизначеності. Вісник машинобудування та транспорту. 2020. № 2. С. 61-67.
5. Кашканов А. А. Моделирование траектории движения автомобиля при исследовании дорожно-транспортных происшествий [Текст] / А. А. Кашканов, В. А. Кашканов, А. А. Кашканова // Вісник машинобудування та транспорту. – 2019. – № 1. – С. 53-65.
6. Оценка управляемости полноприводного автомобиля при установившемся повороте [Текст] / М. А. Подригало, А. А. Кашканов, А. А. Морозов [та ін.] // Вісник машинобудування та транспорту. – 2019. – № 2. – С. 81-88. Подригало М. А., Кашканов А. А., Морозов А. А., Тарасов Ю. В., Потапов Н. Н., Биша В. М. Оценка управляемости полноприводного автомобиля при установившемся повороте. Вісник машинобудування та транспорту. 2019. № 2. С. 81-88.
7. Кашканов А. А. Невизначеність вихідних даних та її вплив на результати дослідження параметрів руху учасників ДТП [Текст] / Кашканов, А. А // Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 2. – С. 35-44.
8. Кашканов, А. А. Оцінювання якості автотранспортного обслуговування військових підрозділів в умовах нечітко визначених очікувань замовників [Текст] / А. А. Кашканов, А. А. Кашканова // Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції, Вінниця, 17–19 травня 2017 р. : збірник тез доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 153-155.
9. Кривошапов С. І. Особливості нормування витрат палива транспортних машин у зимовий термін експлуатації [Текст] / С. І. Кривошапов, А.А. Кашканов // Вісник машинобудування та транспорту. – 2017. – № 2. – С. 94-104.
10. Энергетический подход к оценке технического состояния автомобиля [Текст] / М. А. Подригало, А. А. Бобошко, В. И. Гацько, А. А. Кашканов, // Вісник машинобудування та транспорту. – 2017. – № 2. – С. 116-123.
11. Теоретичні основи оптимізації функціонування автомобільних систем адаптивного освітлення [Текст] / В. П. Кужель, А. А. Кашканов, В. А. Кашканов, Ю. Ю. Кукурудзяк // Сучаснi технологii в машинобудуваннi та транспортi : міжвузівський збірник. – Луцьк, 2015. – Вип. №1(3). - С. 103-110.
12. -Кашканов А. А. Новітні автоматизовані технології дослідження ДТП [Текст] / А. А. Кашканов // Вісник машинобудування та транспорту. - 2015. - № 2. - С. 29-35.
13. Кашканов А. А. Результати дослідження інтенсивності руху по вул. Барське шосе м. Вінниці з метою встановлення місць організації пішохідного переходу [Текст] / А. А. Кашканов, С. М. Севостьянов // Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 19-21 жовтня 2015 р. – 2015. - С. 105-107.
14. Кашканов А. А. Оцінювання невизначеності значень коефіцієнта зчеплення та її вплив на результати автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Автомобіле- та тракторобудування. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 8(1051). – С. 61-66.
15. Кашканов А. А. Дослідження впливу антиблокувальної системи на величину гальмівного шляху легкового автомобіля [Текст] / А. А. Кашканов, І. Р. Тишківський // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". - Луцьк, 2014.- Вип. № 46 - С. 233-239.
16. Кашканов А. А. Модульний принцип синтезу системи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов, О. Г. Грисюк, О. А. Яровенко // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 45. - С. 245-250.
17. Кашканов А. А. Морфологічний метод синтезу системи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія "Технічні науки". - 2014. - № 2(69). - С. 102-108.
18. Кашканов А. А. Использование нечеткой логики в практике расследования дорожно-транспортных происшествий [Текст] / А. А. Кашканов, В. А. Кашканов, В. П. Кужель // Одиннадцатая ьеждународная научно-практическая конференция "Прогрессивные технологии в транспортных системах2, 24-26 апреля 2013 г. - Оренбург, 2013. - С. 233-236.
19. Кашканов А.А. Мінімізація невизначеності експертного аналізу вихідних даних при автотехнічній експертизі дорожньо-транспортних пригод / А.А. Кашканов, О.Г. Грисюк // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2013. Вип. 142.– С. 65-68.
20. Кашканов А. А. Методика зменшення невизначеності довідкових та розрахункових параметрів в задачах автотех-нічної експертизи дорожньо-транспортних пригод / А. А. Кашканов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. - № 5(194) – Ч. 2. – С. 67-72.
21. Кашканов А. А. Мінімізація суб`єктивності експертного оцінювання в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія "Автомобіле- та тракторобудування". – Харків : НТУ «ХПІ». – 2013. - № 29(1002). – С. 120-125.
22. Кашканов А. А. Обгрунтування вибору оптимальної альтернативи в умовах композиційної невизначеності при розв`язку задач автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов, О. Г. Грисюк, О. О. Грисюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. - №15 (204), ч. 2. – С. 204-207.
23. Кашканов А. А. Методика зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов // Матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики», м. Євпаторія, 14-16 травня 2013 р. – Луганськ : СНУ ім.. В. Даля, 2013. - C. 184-185.
24. Кашканова Г. Г. Інноваційні форми та методи контролю знань з курсу вищої математики при підготовці фахівців автомобільної галузі [Текст] / Г. Г. Кашканова, А.А. Кашканов // Проблеми підготовки кадрів автомобільної галузі та шляхи їх вирішення : збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції, 7–8 листопада 2013 р. – Харків : ХНАДУ, 2013. - С. 59-60.
25. Кашканов А. А. Проблеми невизначеності даних в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 9(180), ч.1. – С. 11–17.
26. Кашканов А. А. Методика багатокритеріального оцінювання якості розслідування та проведення автотехнічних експертиз дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов // Вісник Житомирського державного технічного університету. – Житомир, 2012. – № 3(62) – С. 68–73.
27. Кашканов А. А. Критерії оцінювання якості розслідування та проведення автотехнічних експертиз дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов, О. Г. Грисюк // Вісник СевНТУ. Серія "Машиноприладобудування та транспорт". – 2012. – Вип. 134.– С. 117-121.
28. Кашканов А. А. Вплив невизначеності даних на результати оцінювання гальмових властивостей автомобілів при експертизі ДТП [Текст] / А. А. Кашканов, О. В. Гуцалюк // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2012. – № 37. – С. 134–139.
29. Кашканов А. А. Математична модель гальмівного шляху автомобіля при екстреному гальмуванні з АБС [Текст] / А. А. Кашканов, В. А. Кашканов, О. Г. Грисюк // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2012. – № 36. – С. 131–136.
30. Кашканов А. А. Вплив ефективності світлових систем автомобілів на видимість дорожніх об`єктів та безпечні швидкості руху [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – № 7, ч. 2. – С. 209-213.
31. Кашканов А. А. Аналіз ефективності автомобільних фар під час розрізнення тест-об`єктів на дорозі в темну пору-доби [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2007. – № 6(112). – С. 138-141.
32. Кашканов А. А. Дослідження зміни видимості дорожніх об`єктів в світлі автомобільних фар [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 7. – С. 108-110.
33. Кашканов А. А. Математична модель кута повороту автомобільної поворотної фари [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Автомобильный транспорт : сборник научных трудов. – Харьков : ХНАДУ, 2005. – Вып. 16. – С. 207-209.
34. Кашканов А. А. Структурна ідентифікація дальності видимості дорожніх об`єктів в світлі автомобільних фар [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель, О. Г. Грисюк // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 6(88). – С. 261-265.
35. Кашканов А. А. Аналіз методів і засобів діагностування автомобільних фар [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель //Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2004. – № 7, ч. 1. – С. 25-29.
36. Кашканов А. А. Вплив засліпленості водія на вибір безпечних режимів руху [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 5. – С. 63-66.
37. Кашканов А. А. Принципи та моделі оцінки ефективності автомобільних фар [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2002. – № 2. – С. 139-143.
38. Федотов В. О. Вплив активного дроселя на характеристики газових підшипників [Текст] / В. О. Федотов, А. А. Кашканов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1994. – № 2(3). – С. 65–67.

Тези доповідей (21)

1. Кашканов А. А. Роль інформаційно-навігаційних систем на транспорті [Електронний ресурс] / А. А. Кашканов, В. Ю. Чумак // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/9139.
2. Кашканов А. А. Формування сучасних інструментальних засобів збору, обробки, зберігання та передачі даних з місця ДТП [Текст] / А. А. Кашканов, А. А. Кашканова // Матеріали VІІ-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Проблеми i перспективи розвитку автомобільного транспорту”, 8-10 квітня 2019 р. – 2019. – С. 52-58.
3. Кашканов А. А. Методика обчислення похибок та обробки результатів Непрямих вимірювань параметрів для автотехнічної Експертизи дорожньо-транспортних пригод [Електронний ресурс] / А. А. Кашканов, А. А. Кашканова // Матеріали VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 12-13 квітня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 68-71. – Режим доступу: http://atmconf.vntu.edu.ua/material2018.pdf.
4. Превентивні системи безпеки автомобілів [Електронний ресурс] / А. А. Кашканов, А. А. Кашканова, В. С. Тимчик, П. О. Тіманова // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4059.
5. Кашканов А. А. Проблеми оцінювання коефіцієнта зчеплення автомобільних шин з дорогою при експертизі дорожньо-транспортних пригод [Електронний ресурс] / А. А. Кашканов // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4035.
6. Кашканов А. А. Дослідження процесів руху транспортних засобів при гальмуванні [Електронний ресурс] / А. А. Кашканов, Ю. О. Воложинський, Я. В. Назарук // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2124.
7. Кашканов А. А. Моделювання параметрів руху учасників дтп [Електронний ресурс] / А. А. Кашканов // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2123.
8. Кашканов А. А. Невизначеність довідкових значень часу реакції водія в розслідуванні дорожньо-транспортних пригод [Електронний ресурс] / А. А. Кашканов, А. А. Кашканова // Матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 13-14 квітня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 50-55. – Режим доступу: http://atmconf.vntu.edu.ua/materialy2017.pdf.
9. Матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 13-14 квітня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 45 - 49. – Режим доступу: http:
10. Кашканов А. А. Методи отримання, обробки та використання даних штатних модулів EDR та ACN автомобілів при аналізі ДТП [Електронний ресурс] / А. А. Кашканов // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/80.
11. Кашканов А. А. Перспективи використання автомобільних реєстраторів вхідних даних про події в розслідуванні ДТП та інших сферах діяльності людини [Електронний ресурс] / А. А. Кашканов, О. Ф. Ковальов // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/74.
12. Кашканов А. А. Сучасні підходи до визначення енергії пластичного деформування конструкцій транспортних засобів при дтп [Електронний ресурс] / А. А. Кашканов, К. І. Гібкова // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 15-16 квітня 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 109–112. – Режим доступу: http://atmconf.vntu.edu.ua/materialy2016.pdf.
13. Кашканов А. А. Невизначеність значень усталеного сповільнення та гальмівного шляху в розслідуванні дорожньо- транспортних пригод [Електронний ресурс] / А. А. Кашканов // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 15-16 квітня 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 45–48. – Режим доступу: http://atmconf.vntu.edu.ua/materialy2016.pdf.
14. Кашканов А. А. Вплив невизначеності даних на результати розслідування дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 14-16 квітня 2015 р. - 2015. - С. 84-88.
15. Кашканов А. А. До питання зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи ДТП [Текст] / А. А. Кашканов, І. Р. Тишківський // Матеріали ІI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 8 квітня 2014 р. - 2014. - С. 32-34.
16. Кашканов А. А. Методологічне забеспечення підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов // Сборник тезисов Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомобилиста и дорожника : "Новейшие технологии развития конструкции, производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля", 15-16 октября 2014 г. - С. 278-279.
17. Кашканов А. А. До визначення показників роботи гальмівної системи з гідроприводом [Текст] / А. А. Кашканов, Є. Є. Чубатюк // Матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 12-14 листопада 2013 р. - 2013. - С. 38-39.
18. Кашканов А. А. Проблеми підвищення безпеки руху молодих водіїв [Текст] / А. А. Кашканов, О. Г. Грисюк, О. О. Грисюк // Матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 12-14 листопада 2013 р. - 2013. - С. 24-25.
19. Кашканов А. А. Проблеми невизначеності даних в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики», 3-8 травня 2012 р. – Євпаторія, 2012. – С. 171-173.
20. Кашканов А. А. Исследование влияния расстояния между встречными автомобилями на изменение дальности видимости объекта в темное время суток [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы : материалы VI–ой Международной научно-технической конференции, 15 – 20 сентября 2003 г. – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2003. – С. 109-112.
21. Кашканов А. А. Эффективность автомобильных фар: анализ, задания и пути решения [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы : материалы V–ой Международной научно-технической конференции, 9-14 сентября 2002 г. – Севастополь : Изд–во СевНТУ, 2002. – С. 93-99.